A Politikatudományi Intézet feladatai


A HUN-REN TK Politikatudományi Intézetének fő feladata a politikatudományi alapkutatások folytatása. Elméleti, illetve elméletileg és módszertanilag megalapozott empirikus alapkutatásokat végez és az eredményeket tudományos, szakmai fórumokon teszi közzé a szakmai és a szélesebb közvélemény számára. Az intézet törekvései között kiemelt helyen szerepel a következő három célkitűzés.

 

 (1) Az első a hazai politikai folyamatoknak és intézményeknek nemzetközi színvonalon, a politikatudomány legkorszerűbb módszereivel történő tudományos kutatása. Fontos kiegészítés, hogy a hazai folyamatok kutatása nem elszigetelten, hanem összehasonlító kutatások segítségével a regionális és európai perspektívába beágyazva történjen.

(2) Az Intézetnek jelentős szerepet kell vállalnia a politológia hazai fejlődésében, új irányzatainak, módszereinek magyarországi meghonosításában a tudományág bizonyos területein, a magyar politikatudomány nemzetközi kapcsolatrendszerének alakításában, továbbá – közvetve, illetve a mester és doktorképzésbe bekapcsolódva közvetlenül - a hazai egyetemi képzés fejlesztésében.

(3) Harmadszor, mint akadémiai Intézetnek, ezen túlmenően az is célunk, hogy önállóan hozzá tudjunk szólni a nemzetközi politikatudomány fontos és aktuális kutatási kérdéseihez. E nélkül az Intézet nem tud sikerrel bekapcsolódnia a kiformálódóban levő európai tudományos térbe és intézményhálózatba.

Az Intézet a politikatudományi alapkutatásokat három nagy tematikus csomópont köré rendezve végzi, amely témáknak egy-egy tudományos osztály a felelőse. Az első a politikai viselkedés, a politikai aktorok és folyamatok kérdésköre (pártok, pártrendszerek, kampányok, választási viselkedés, politikai értékek, politikai vezetés). A második a kormányzás és a közpolitika problematikája (a kormányzati teljesítmény kérdései, a közigazgatási reformok, governance, a közpolitikai folyamat tanulmányozása). A harmadik a demokrácia- és politikaelmélet területe (empirikus, normatív és analitikus demokráciaelméletek, az alkotmány és a politikai intézmények vizsgálata, politika és civil társadalom viszonya, az elszámoltathatóság és a delegálás problémái).

Az Intézet a tudományos alapkutatásokon túl alkalmazott és közpolitika-orientált kutatásokat is végez különböző szakpolitikai területeken, hazai kormányzati szervek megbízásából, vagy Európai Uniós pályázatok keretében. Az elmúlt években többek között a vidékpolitika, a környezetpolitika, az agrárpolitika és az energiapolitika területén folytak projektek az Intézetben.

A kutatások mellett az Intézet fontos feladata, hogy fórumokat biztosít a hazai politikatudomány számára: konferenciákat szervez, infrastrukturális hátteret biztosít a szakma legfontosabb szervezete, a Magyar Politkatudományi Társaság működése számára, és fenntartja a hazai politológia vezető, referált folyóiratát, a Politikatudományi Szemlét.
Az Intézet és munkatársai továbbá fontos tudománynépszerűsítő feladatokat is ellátnak: a szélesebb közönséget is érdeklő konferenciákat szerveznek, tudománynépszerűsítő írásokat és könyveket jelentetnek meg.