A Politikatudományi Intézet középtávú stratégiai terve (összefoglaló)

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet stratégiai célja, hogy a politikatudomány vezető hazai kutatóműhelye maradjon és magas szintű teljesítményének köszönhetően nemzetközileg is ismertté és elismertté váljon; olyan hely, ahol a legkiválóbb szakemberek dolgoznak és akarnak dolgozni; ahol a kutatók folyamatosan fejlesztik tudásukat és egymással együttműködve hoznak létre maradandó eredményeket; amely megfelelően reprezentálja a politikatudomány sokféleségét és az akadémiai világon kívül is el tudja ismertetni teljesítményét. Ennek érdekében hármas középtávú stratégiai célt tűztünk ki magunk elé:

  1. a PTI regionális mintaintézménnyé fejlesztése;
  2. a hazai politikatudományban ellátott egyedi funkciók magas színvonalú ellátása, valamint a mindehhez szükséges
  3. tehetséggondozás, képzés és rekrutáció.

1) PTI mint közép-kelet-európai mintaintézmény

Mintaintézmény alatt egy olyan kutatóközösséget értünk, mely a saját súlyponti területein, valamint a kutatók egyéni kutatási témái esetében versenyképes a régió legjobb kutatóival és kutatóhelyeivel. A versenyképességbe ugyanúgy beletartozik a vezető nemzetközi folyóiratokban és kiadóknál való publikálás (a D1–Q1 minősítésű folyóiratcikkek évről évre történő növelése), mint a pályázati sikeresség a bel- és külföldi pályázatokon (több sikeres vezetett HORIZON pályázat, legalább egy nyertes ERC, OTKA-pályázatok) és a tudományszervezési eredmények (pl. folyóiratok szerkesztése, nemzetközi és hazai konferenciák megrendezése).

Egy regionális mintaintézmény elsőként jut a külföldi egyetemek, kutatóközpontok vezetőinek eszébe, ha partnert keresnek a közép-kelet-európai régióban. Egy regionális mintaintézmény képes magához vonzani és megtartani Magyarország legjobb politikatudósait, s vonzó célpontot jelenthet elismert külföldi kutatók hosszabb-rövidebb tanulmányútjai számára. E cél csak olyan közös belföldi, közép-európai vagy még tágabb együttműködésekben valósulhat meg, melyekben a PTI információs és szervezési központként működhet, s ezáltal fenntarthatóan bővítheti tevékenységét.

A regionális mintaintézménnyé váláshoz szintén szükséges a kutatási témák stratégiai meghatározása. E tekintetben ugyanúgy figyelembe kell venni a már meglévő kapacitásokat, eredményeket, az elérhető kutató-gárda képzettségét és érdeklődését, mint a tudományfejlődés és a külső környezet alakulásának várható irányát.

A külső és belső adottságok, lehetőségek fényében az alábbi tématerületek különösen fontosak:

  1. politikai viselkedés – társadalmi értékek – választások – kampányok – kommunikáció – érzelmek;
  2. kormányzás – közpolitika – politikai gazdaságtan;
  3. vezetés – demokrácia – realizmus
  4. politikai módszertan: kiemelten annak Big Datával, illetve a kísérleti módszerrel kapcsolatos területei.

2) A hazai politikatudomány katalizátora

A nemzetközi tudományosságban elérendő regionális vezetői szerep semmiképpen nem eredményezheti azt, hogy a PTI a magyar tudományosságban ellátott funkciói csorbuljanak. Az ország legnagyobb politikatudományi műhelyeként az Intézetnek továbbra is katalizátor-szerepet kell játszania a tudományterület fejlesztésében. Ilyen nemzeti értéknek tekinthető funkció többek között az ország egyetlen politikatudományra szakosodott, kettős vak bírálati rendszert működtető folyóirata, a Politikatudományi Szemle működtetése, a Magyar Politikatudományi Társaság támogatása, az MTA IX. Osztály Politikatudományi Bizottság irányítása, az Intézet munkatársai által végzett pályázat- és cikk-bírálati munka.

Számos olyan nagy csoportos vállalkozásnak adunk otthont, mely több intézmény munkatársainak együttműködésében valósul meg (pl. az Aktív Fiatalok csoport munkáját), míg az általunk kiadott magyar nyelvű kötetekből a magyar olvasók megbízható információkat szerezhetnek a fontos politikai események és a politikailag releváns társadalmi változások kapcsán (ld. Trendek a magyar politikában könyvsorozat, Választás-kötetek).

Az Intézet közös kutatási projektet működtet számos magyar egyetemmel, míg gyakornoki programja keretében az évek során Veszprémtől Debrecenig, az ELTE-től a Szegedi Tudományegyetemig az ország szinte minden nagyobb felsőoktatási intézményének hallgatója szerzett szakmai gyakorlatot.

A PTI számos nagy adatbázist épít (pl.: Comparative Agendas Project), melyek állománya folyamatosan gyarapodik. Az Intézet szintén élen jár a politikai kutatásmódszertan legújabb vívmányainak hazai megismertetésében, legyen szó a kísérleti módszerről, a vizuális elemzésről vagy a szövegbányászatról.

3) Tehetséggondozás és képzés, integráció és rekrutáció

A politikatudomány regionálisan is kiemelkedő szintű művelésének legfőbb feltétele a nemzetközi szintű kutatóállomány. Ezért különösen fontos, hogy az elérhető legtehetségesebb és a nemzetközi tudományos világban is otthonosan mozgó munkatársi gárdával rendelkezzünk. Ennek nyilvánvaló feltétele a versenyképes fizetés, kutatási infrastruktúra és jó munkahelyi légkör. Továbbá fontos, hogy a PTI munkatársai elkötelezettek legyenek szakmai fejlődésük mellett, és hogy ehhez az intézmény vezetése minden támogatást és ösztönzést megadjon. A PTI állományába bekerülő segédmunkatársak és munkatársak számára biztosítani kell az önképzés és továbbképzés lehetőségét. A lehetőségekhez képest garantálni kell a nyári/téli egyetemi részvételeket, a TK belső képzési programját a projekt-igényekhez kell szabni.

Aktívan fellépünk annak érdekében, hogy külföldi tanulmányaik után a tehetséges kutatók hazatérjenek, vagy hogy az intézetet nyitottabbá tegyük a nem magyar anyanyelvű munkatársak számára. Évről évre vendégkutatókat hívunk meg.

Nagyobb hangsúlyt fektetünk arra is, hogy lehetőséget biztosítsunk a nők, a kisgyermeket nevelő szülők vagy hátrányos társadalmi helyzetből induló fiatal kutatók bekapcsolódására az intézeti munkába. Célunk az Intézet nemi arányainak kiegyenlítése, a nemi egyenlőtlenségek megszüntetése.

Budapest, 2019. május 15.

A PTI vezetősége